SAMSUNG | NX10 | Normal program | Pattern | 1/45sec | F/8.0 | 0.00 EV | 40.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/871703278

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 숲속의 오르막길  (0) 2016.03.29
[사진] 열매 나무  (0) 2016.03.28
[사진] 열매  (0) 2016.03.27
[사진] 소나무  (0) 2016.03.26
[사진] 고구마 꽃  (0) 2016.03.25
[사진] 해변 풍경  (0) 2016.03.24


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/60sec | F/5.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-250 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/365863854

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 열매 나무  (0) 2016.03.28
[사진] 열매  (0) 2016.03.27
[사진] 소나무  (0) 2016.03.26
[사진] 고구마 꽃  (0) 2016.03.25
[사진] 해변 풍경  (0) 2016.03.24
[사진] 다람쥐  (0) 2016.03.23


1/122sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.9mm | ISO-50 | Off Compulsory

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/306255945

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 열매  (0) 2016.03.27
[사진] 소나무  (0) 2016.03.26
[사진] 고구마 꽃  (0) 2016.03.25
[사진] 해변 풍경  (0) 2016.03.24
[사진] 다람쥐  (0) 2016.03.23
[사진] 산  (0) 2016.03.22


1/2818sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.9mm | ISO-50 | Off Compulsory

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/135994854
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 소나무  (0) 2016.03.26
[사진] 고구마 꽃  (0) 2016.03.25
[사진] 해변 풍경  (0) 2016.03.24
[사진] 다람쥐  (0) 2016.03.23
[사진] 산  (0) 2016.03.22
[사진] 바다와 바위와 새들  (0) 2016.03.21


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/25sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-800 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/679999776

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 고구마 꽃  (0) 2016.03.25
[사진] 해변 풍경  (0) 2016.03.24
[사진] 다람쥐  (0) 2016.03.23
[사진] 산  (0) 2016.03.22
[사진] 바다와 바위와 새들  (0) 2016.03.21
[사진] 바다와 방파제  (0) 2016.03.20


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/750sec | F/5.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/279834277
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 해변 풍경  (0) 2016.03.24
[사진] 다람쥐  (0) 2016.03.23
[사진] 산  (0) 2016.03.22
[사진] 바다와 바위와 새들  (0) 2016.03.21
[사진] 바다와 방파제  (0) 2016.03.20
[사진] 바다와 정자  (0) 2016.03.19


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/074694780

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 다람쥐  (0) 2016.03.23
[사진] 산  (0) 2016.03.22
[사진] 바다와 바위와 새들  (0) 2016.03.21
[사진] 바다와 방파제  (0) 2016.03.20
[사진] 바다와 정자  (0) 2016.03.19
[사진] 말린고구마  (0) 2016.03.18


1/1552sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.9mm | ISO-50 | Off Compulsory

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/474696163
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 산  (0) 2016.03.22
[사진] 바다와 바위와 새들  (0) 2016.03.21
[사진] 바다와 방파제  (0) 2016.03.20
[사진] 바다와 정자  (0) 2016.03.19
[사진] 말린고구마  (0) 2016.03.18
[사진] 해인사  (0) 2016.03.17


1/1448sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.9mm | ISO-50 | Off Compulsory

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/542329294

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 바다와 바위와 새들  (0) 2016.03.21
[사진] 바다와 방파제  (0) 2016.03.20
[사진] 바다와 정자  (0) 2016.03.19
[사진] 말린고구마  (0) 2016.03.18
[사진] 해인사  (0) 2016.03.17
[사진] 생각하는 사람  (0) 2016.03.16


PANTECH | IM-A760S | 4.2mm | ISO-0

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/513117929
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 바다와 방파제  (0) 2016.03.20
[사진] 바다와 정자  (0) 2016.03.19
[사진] 말린고구마  (0) 2016.03.18
[사진] 해인사  (0) 2016.03.17
[사진] 생각하는 사람  (0) 2016.03.16
[사진] 무궁화  (0) 2016.03.15


SAMSUNG | SHV-E210S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1116sec | F/2.6 | 0.00 EV | 3.7mm | ISO-80 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/222815499
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 바다와 정자  (0) 2016.03.19
[사진] 말린고구마  (0) 2016.03.18
[사진] 해인사  (0) 2016.03.17
[사진] 생각하는 사람  (0) 2016.03.16
[사진] 무궁화  (0) 2016.03.15
[사진] 여인들  (0) 2016.03.14


SAMSUNG | SHV-E210S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/572sec | F/2.6 | 0.00 EV | 3.7mm | ISO-80 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/478583927
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 말린고구마  (0) 2016.03.18
[사진] 해인사  (0) 2016.03.17
[사진] 생각하는 사람  (0) 2016.03.16
[사진] 무궁화  (0) 2016.03.15
[사진] 여인들  (0) 2016.03.14
[사진] 엇갈린 연인  (0) 2016.03.13


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/4000sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/member/resources
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 해인사  (0) 2016.03.17
[사진] 생각하는 사람  (0) 2016.03.16
[사진] 무궁화  (0) 2016.03.15
[사진] 여인들  (0) 2016.03.14
[사진] 엇갈린 연인  (0) 2016.03.13
[사진] 돌사람  (0) 2016.03.12


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/1500sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/842302304
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 생각하는 사람  (0) 2016.03.16
[사진] 무궁화  (0) 2016.03.15
[사진] 여인들  (0) 2016.03.14
[사진] 엇갈린 연인  (0) 2016.03.13
[사진] 돌사람  (0) 2016.03.12
[사진] 분재  (0) 2016.03.11


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/800sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/984592056
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 무궁화  (0) 2016.03.15
[사진] 여인들  (0) 2016.03.14
[사진] 엇갈린 연인  (0) 2016.03.13
[사진] 돌사람  (0) 2016.03.12
[사진] 분재  (0) 2016.03.11
[사진] 분재  (0) 2016.03.10


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/800sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/022164063
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 여인들  (0) 2016.03.14
[사진] 엇갈린 연인  (0) 2016.03.13
[사진] 돌사람  (0) 2016.03.12
[사진] 분재  (0) 2016.03.11
[사진] 분재  (0) 2016.03.10
[사진] 구름 달  (0) 2016.03.09


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/640sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/272063335

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 엇갈린 연인  (0) 2016.03.13
[사진] 돌사람  (0) 2016.03.12
[사진] 분재  (0) 2016.03.11
[사진] 분재  (0) 2016.03.10
[사진] 구름 달  (0) 2016.03.09
[사진] 깃발  (0) 2016.03.08


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/500sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/502174501
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 돌사람  (0) 2016.03.12
[사진] 분재  (0) 2016.03.11
[사진] 분재  (0) 2016.03.10
[사진] 구름 달  (0) 2016.03.09
[사진] 깃발  (0) 2016.03.08
[사진] 모조꽃  (0) 2016.03.07


SAMSUNG | NX10 | Shutter priority | Spot | 1/3sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-500 | Flash did not fire
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 분재  (0) 2016.03.11
[사진] 분재  (0) 2016.03.10
[사진] 구름 달  (0) 2016.03.09
[사진] 깃발  (0) 2016.03.08
[사진] 모조꽃  (0) 2016.03.07
[사진] 흐린해  (0) 2016.03.06


SAMSUNG | NX10 | Normal program | Spot | 1/500sec | F/9.5 | 0.00 EV | 37.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/743541419
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 분재  (0) 2016.03.10
[사진] 구름 달  (0) 2016.03.09
[사진] 깃발  (0) 2016.03.08
[사진] 모조꽃  (0) 2016.03.07
[사진] 흐린해  (0) 2016.03.06
[사진] 유등연지  (0) 2016.03.05


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-400 | Flash did not fire

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 구름 달  (0) 2016.03.09
[사진] 깃발  (0) 2016.03.08
[사진] 모조꽃  (0) 2016.03.07
[사진] 흐린해  (0) 2016.03.06
[사진] 유등연지  (0) 2016.03.05
[사진] 지붕  (0) 2016.03.04


SAMSUNG | NX10 | Normal program | Pattern | 1/15sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-640 | Off Compulsory

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 깃발  (0) 2016.03.08
[사진] 모조꽃  (0) 2016.03.07
[사진] 흐린해  (0) 2016.03.06
[사진] 유등연지  (0) 2016.03.05
[사진] 지붕  (0) 2016.03.04
[사진] 서울역  (0) 2016.03.03


1/576sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.9mm | ISO-50 | Off Compulsory
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 모조꽃  (0) 2016.03.07
[사진] 흐린해  (0) 2016.03.06
[사진] 유등연지  (0) 2016.03.05
[사진] 지붕  (0) 2016.03.04
[사진] 서울역  (0) 2016.03.03
[사진] 상어  (0) 2016.03.02


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/90sec | F/5.0 | 0.00 EV | 25.0mm | ISO-200 | Flash did not fire
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 흐린해  (0) 2016.03.06
[사진] 유등연지  (0) 2016.03.05
[사진] 지붕  (0) 2016.03.04
[사진] 서울역  (0) 2016.03.03
[사진] 상어  (0) 2016.03.02
[사진] 앵무새  (0) 2016.03.01


SAMSUNG | SHV-E210S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/15sec | F/2.6 | 0.00 EV | 3.7mm | ISO-160 | Flash did not fire


'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 유등연지  (0) 2016.03.05
[사진] 지붕  (0) 2016.03.04
[사진] 서울역  (0) 2016.03.03
[사진] 상어  (0) 2016.03.02
[사진] 앵무새  (0) 2016.03.01
[사진] 거북이  (0) 2016.02.29
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 지붕  (0) 2016.03.04
[사진] 서울역  (0) 2016.03.03
[사진] 상어  (0) 2016.03.02
[사진] 앵무새  (0) 2016.03.01
[사진] 거북이  (0) 2016.02.29
[사진] 새집  (0) 2016.02.28


SAMSUNG | NX10 | Shutter priority | Pattern | 1/30sec | F/5.0 | 0.00 EV | 37.0mm | ISO-500 | Flash did not fire

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 서울역  (0) 2016.03.03
[사진] 상어  (0) 2016.03.02
[사진] 앵무새  (0) 2016.03.01
[사진] 거북이  (0) 2016.02.29
[사진] 새집  (0) 2016.02.28
[사진] 우산  (0) 2016.02.27


SAMSUNG | NX10 | Shutter priority | Pattern | 1/30sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-640 | Flash did not fire

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 상어  (0) 2016.03.02
[사진] 앵무새  (0) 2016.03.01
[사진] 거북이  (0) 2016.02.29
[사진] 새집  (0) 2016.02.28
[사진] 우산  (0) 2016.02.27
[사진] 타워  (0) 2016.02.26


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 27.0mm | ISO-200 | Flash did not fire

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 앵무새  (0) 2016.03.01
[사진] 거북이  (0) 2016.02.29
[사진] 새집  (0) 2016.02.28
[사진] 우산  (0) 2016.02.27
[사진] 타워  (0) 2016.02.26
[사진] 옛기차  (0) 2016.02.25


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 거북이  (0) 2016.02.29
[사진] 새집  (0) 2016.02.28
[사진] 우산  (0) 2016.02.27
[사진] 타워  (0) 2016.02.26
[사진] 옛기차  (0) 2016.02.25
[사진] 교회  (0) 2016.02.24

+ Recent posts